หน้าแรก กองศิลปวัฒนธรรม

ข่าวสาร

Today : March 18, 2018
  • Posts not found

กิจกรรม

ประชุม

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

ประชุมพิจารณาความร่วมมือเพื่อบูรณาการ การทำงานร่วมกัน

เตรียมพร้อมจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ในหัวข้อ “วัฒนธรรมในงานมงคล”

เตรียมพร้อมจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการอพ.สธ. – มทร.พระนคร

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ประชุมคณะทำงานโครงการอพ.สธ.
ครั้งที่ 1/ 2561

ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต

คลังความรู้

นิทรรศการออนไลน์