ประชุม

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.–มทร.พระนคร) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรมเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.–มทร.พระนคร) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารรพีพัฒนศักดิ์ โดยบุคลากรจาก ๙ คณะ บุคลากรจาก กองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชขุมดังกล่าว ในที่ประชุมได้พิจารณปรับ/เพิ่มเติมแผนการปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พิจารณาปรับ/เพิ่มเติมแผนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พิจารณาปรับแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการเตรียมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชมภาพประกอบเพิ่มเติมได้ ที่นี่