กิจกรรม

งานศิลปวัฒนธรรม ร่วมอบรมหลักสูตรการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยบุคลากรงานศิลปวัฒนธรรม ในฐานะศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงานรุ่นที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
 
ซึ่งรายละเอียดหลักสูตรมีการอบรมการเก็บข้อมูล 9 ใบงาน ประกอบด้วย ใบงานที่ 1 การเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น ใบงานที่ 2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น ใบงานที่ 3 การเก็บข้อมูลด้านกายภาพและท้องถิ่น ใบงานที่ 4 การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้านชุมชนวิถีชีวิตชุมชน ใบงานที่ 5 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น ใบงานที่ 6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น ใบงานที่ 7 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆในท้องถิ่น ใบงานที่ 8 การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น ใบงานที่ 9 การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น โดยในวันที่ 20 มีนาคม 2567 จะออกเดินทางไปสำรวจพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา