ประชุม

ราชมงคลพระนคร เตรียมความพร้อมจัดงานสงกรานต์ “สงกรานต์รื่นเริง บันเทิงพระนคร”

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่องาน “สงกรานต์รื่นเริง บันเทิงพระนคร” จัดโดย งานศิลปวัฒนธรรม กองกลาง โดยที่ประชุมมีการพิจารณาในวาระต่าง ๆ และมอบหมายหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ ในการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการฯ ในวันที่ 11 เมษายน 2566 ณ หอประชุมดีฮอลล์ ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยภายในโครงการฯ​ จะมีพิธีสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ สวดมาติกาบังสุกุล ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรม มทร.พระนคร อาวุโส การแสดงดนตรีไทยโดยววงฉลองขวัญสังคีต กิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวมหาสงกรานต์ และขอพระผู้อาวุโส พร้อมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอาหารไทย โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่