ประชุม

ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมแทน ในการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งมีคณะ ๙ คณะกองศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน วิทยาลัยบริหารแห่งรัฐ และสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ ร่วมกันดำเนินงานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีระเบียบวาระสำคัญ อาทิ การดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการจัดอันดับ QS Star Rating : Art and Culture ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ องค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ อาคารรพีพัฒนศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ชมภาพประกอบเพิ่มเติมได้ ที่นี่