โครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ ๔
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

Posted Posted in กิจกรรม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการจัดพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีลงนามถวายพระพร โดย ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานประกอบพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดพิธีดังกล่าวนั้นเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น […]

พิธีถวายอาศิรวาท และพิธีลงนามถวายพระพร

Posted Posted in กิจกรรม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการจัดพิธีถวายอาศิรวาท และพิธีลงนามถวายพระพร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ดร.ปริญญา มากลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน เป็นประธานประกอบพิธีกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล […]

ราชมงคลพระนครสืบสาน สงกรานต์ชาววังสุขสันต์ร่วมใจ

Posted Posted in กิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทยในชื่องาน “ราชมงคลพระนครสืบสาน สงกรานต์ชาววังสุขสันต์ร่วมใจ” โดยมีดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในการนี้ผู้บริหาร […]

มทร.พระนคร ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

Posted Posted in กิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ อาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคล

กองศิลปวัฒนธรรมร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

Posted Posted in กิจกรรม

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม นำทีมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานโดยยึดถือการทำงานด้วยความจริง ความถูกต้อง ความยุติธรรม เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศ อีกทั้งยังเป็นเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและแสดงเจตจำนงยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความศรัทธา ความไว้วางใจของผู้รับบริการ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 ณ […]

โครงการชมรม​มทร.พระนครอาวุโส​ รักษ์ธรรม​ รัก​ษ์ไทย​ ปี​ที่​ ๕​ กิจ​กรร​มที่​ ๓​ กิจกรรม​ชม​สวน​​และการแสดงศิลป​วัฒนธรรม​ ณ​ สวนนงนุช

Posted Posted in กิจกรรม

กอง​ศิลป​วัฒนธรรม​ ฝ่าย​พัฒนา​นักศึกษา​และ​ศิษย์เก่า​สัมพันธ์​ จัดโครงการชมรม​มทร.พระนครอาวุโส​ รักษ์ธรรม​ รัก​ษ์ไทย​ ปี​ที่​ ๕​ กิจ​กรร​มที่​ ๓​ กิจกรรม​ชม​สวน​​และการแสดงศิลป​วัฒนธรรม​ ณ​ สวนนงนุช​ ในวันที่​ ๑​ มีนาคม​ ๒๕​๖​๔  

กราบนมัสการพระราชสารเมธี (สุริยันต์ จนฺทปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม

Posted Posted in กิจกรรม

กราบนมัสการ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2564 จากพระราชสารเมธี (สุริยันต์ จนฺทปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม

กราบนมัสการพระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภโณ ป.ธ.9) เจ้าอาวาส วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

Posted Posted in กิจกรรม

กราบนมัสการพระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภโณ ป.ธ.9) เจ้าอาวาส วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เขตดุสิต เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2564

โครงการชมรม มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ ๕ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมกราบพระขอพรส่งท้ายปีเก่า

Posted Posted in กิจกรรม

กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการชมรม มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ ๕ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมกราบพระขอพรส่งท้ายปีเก่า วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมประกอบด้วย การกราบพระขอพรส่งท้ายปีเก่า ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร […]