ราชมงคลพระนครสืบสาน สงกรานต์ชาววังสุขสันต์ร่วมใจ

Posted Posted in กิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทยในชื่องาน “ราชมงคลพระนครสืบสาน สงกรานต์ชาววังสุขสันต์ร่วมใจ” โดยมีดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในการนี้ผู้บริหาร […]

โครงการชมรม​มทร.พระนครอาวุโส​ รักษ์ธรรม​ รัก​ษ์ไทย​ ปี​ที่​ ๕​ กิจ​กรร​มที่​ ๓​ กิจกรรม​ชม​สวน​​และการแสดงศิลป​วัฒนธรรม​ ณ​ สวนนงนุช

Posted Posted in กิจกรรม

กอง​ศิลป​วัฒนธรรม​ ฝ่าย​พัฒนา​นักศึกษา​และ​ศิษย์เก่า​สัมพันธ์​ จัดโครงการชมรม​มทร.พระนครอาวุโส​ รักษ์ธรรม​ รัก​ษ์ไทย​ ปี​ที่​ ๕​ กิจ​กรร​มที่​ ๓​ กิจกรรม​ชม​สวน​​และการแสดงศิลป​วัฒนธรรม​ ณ​ สวนนงนุช​ ในวันที่​ ๑​ มีนาคม​ ๒๕​๖​๔ https://www.facebook.com/rmutpculdiv/posts/3817108315048507

ขอเชิญร่วมชมวีดิทัศน์เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

Posted Posted in กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมชมวีดิทัศน์เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ในการนี้ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถร่วมตอบคำถาม เพื่อรับชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 ชั่วโมง ซึ่งต้องตอบคำถามให้ได้ 70 คะแนนขึ้นไปหลังจากที่รับชมวิดีทัศน์วันมาฆบูชาเรียบร้อยแล้ว […]

กราบนมัสการพระราชสารเมธี (สุริยันต์ จนฺทปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม

Posted Posted in กิจกรรม

กราบนมัสการ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2564 จากพระราชสารเมธี (สุริยันต์ จนฺทปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม

กราบนมัสการพระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภโณ ป.ธ.9) เจ้าอาวาส วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

Posted Posted in กิจกรรม

กราบนมัสการพระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภโณ ป.ธ.9) เจ้าอาวาส วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เขตดุสิต เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2564

โครงการชมรม มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ ๕ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมกราบพระขอพรส่งท้ายปีเก่า

Posted Posted in กิจกรรม

กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการชมรม มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ ๕ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมกราบพระขอพรส่งท้ายปีเก่า วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมประกอบด้วย การกราบพระขอพรส่งท้ายปีเก่า ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร […]

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

Posted Posted in กิจกรรม

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ โดยมี รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคณาจารย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จำนวน […]

ผลการประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

Posted Posted in กิจกรรม, ผลการประกวด

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในโครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม […]

ดาวโหลดแบนเนอร์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Posted Posted in กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ รายชื่อผู้ร่วมโครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓        […]

การคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2563

Posted Posted in กิจกรรม

กองศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้ประสานงาน การคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2563 ซึ่งมีดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการตัดสินในครั้งนี้ ในการนี้ได้มีคณะอนุกรรมการคัดเลือกจาก 9 คณะ จำนวน 11 ท่าน โดยการประกวดครั้งนี้ตอบรับนโยบาย Digital University […]