พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

Posted Posted in กิจกรรม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ และนายกสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ ร่วมเป็นเจ้าภาพประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) […]

ราชมงคลพระนคร
สืบสานสงกรานต์ชาววัง

Posted Posted in กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ในชื่องาน “ราชมงคลพระนครสืบสาน สงกรานต์ชาววังสุขสันต์ร่วมใจ”วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ในการนี้มี ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

จัดเตรียมเครื่องสักการะ
พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ฯ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศาลพระภูมิชัยมงคล ศาลพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ฯ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

Posted Posted in กิจกรรม

กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร ได้รับมอบหมายจัดเตรียมเครื่องสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ฯ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศาลพระภูมิชัยมงคล ศาลพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ฯ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

กองศิลปวัฒนธรรมร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี 2565

Posted Posted in กิจกรรม

นำโดย ดร. ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และ ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม นำทีมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานโดยยึดถือการทำงานด้วยความจริง ความถูกต้อง ความยุติธรรม เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศ อีกทั้งยังเป็นเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและแสดงเจตจำนงยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความศรัทธา […]

ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ได้รับเชิญจากวช. ให้นำผลงานวิจัยด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรม มาจำหน่าย ในงานเกษตรแฟร์

Posted Posted in กิจกรรม

ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

กราบสักการะ พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตโต)

Posted Posted in กิจกรรม

กองศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการ และบุคลากรกศว. เข้ากราบสักการะ พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตโต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมและในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย

กราบขอพรปีใหม่ท่านเจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม

Posted Posted in กิจกรรม

กองศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรมและบุคลากรกศว. เข้ากราบขอพรปีใหม่และถวายอาหารเพล ท่านเจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี้

บริษัท ไทยเบฟฯ ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ประเภทหน่วยงาน

Posted Posted in กิจกรรม

โดยมี ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลในครั้งนี้