หน้าแรก

กิจกรรม

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ “วัฒนธรรมในงานมงคล”

เตรียมพร้อมจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ในหัวข้อ “วัฒนธรรมในงานมงคล”

อบรมการจัดทำเว็บไซต์
การจัดการความรู้

โครงการการจัดการความรู้ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “ทำดีถวายพ่อ ตามรอยพระราชา”

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ประชุมคณะกรรมการโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “ทำดีถวายพ่อ ตามรอยพระราชา”

กิจกรรมสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ดอกไม้ประดิษฐ์

ข่าวสาร