ประชุม

ประชุมคณะทำงาน อพ.สธ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

กองศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.–มทร.พระนคร) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี. โดยมี อาจารย์ ดร. ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุม ในที่ประชุมได้พิจารณแผนการปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พิจารณาปรับ/เพิ่มเติมแผนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พิจารณาปรับแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) และรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕