ตรวจสอบรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร
กิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕

รายชื่อผู้ผ่านการทำแบบทดสอบได้คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป และได้รับเกียรติบัตร
จากการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
 
ผู้ที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ 1-3 วันหลังเข้าร่วมกิจกรรม
ซึ่งหากท่านใดไม่ได้รับทางอีเมล์สามารถมาค้นหารายชื่อของท่านในลิงค์ที่แนบมานี้ได้ค่ะ