กิจกรรม

การประชุมคณะทำงาน อพ.สธ.-มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.-มทร.พระนคร) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารรพีพัฒนศักดิ์ ศูนย์เทเวศร์

 

ที่ประชุมพิจารณาในวาระต่างๆ เช่น พิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พิจารณาปรับ/เพิ่มเติมแผนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 พิจารณาแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) ตลอดจนสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ. – มทร.พระนคร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566