สารสนเทศ

ข้อมูลความรู้

คลังปัญญาศิลปวัฒนธรรม
ฐานข้อมูลงานวิจัยวัฒนธรรม ๙ มทร.
ฐานข้อมูล อพ.สธ. มทร.พระนคร

การปฏิบัติงาน

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
E-meeting
ระบบปฏิทินประชุม / สัมมนา
ระบบลาออนไลน์
ระบบบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน
ระบบบันทึกเวลาทำงานล่วงเวลา (OT)