ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๖๓

Posted Posted in สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ       

แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

Posted Posted in สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (กิจกรรมทำบุญตักบาตร และวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสดุดี) วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น ๕ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – […]

แบบตอบรับเข้าร่วมฟังการประกวดสุนทรพจน์วันพ่อแห่งชาติ
๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

Posted Posted in สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

สมัครเข้าร่วมฟังการประกวดสุนทรพจน์ ช่วงเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ “เรียงร้อยคำสอนพรแห่งพระราชา”   ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการประกวดสุนทรพจน์ ช่วงเช้า

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ได้ที่นี่

Posted Posted in สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

สามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมงานได้ตามหน่วยงานด้านล่าง ผู้บริหาร   สถาบัน/สำนัก/กอง/ศูนย์/อื่นๆ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองกลาง กองคลัง กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี สถาบันภาษา สถานีวิทยุ กองวิเทศสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์การ สถาบันสหวิทยาการดิจิตอลและหุ่นยนต์ สำนักประกันคุณภาพ […]