แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ

Posted Posted in แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   ตรวจสอบรายชื่อผู้ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานและส่งผลตรวจ ATK รายชื่อผู้ลงทะเบียนและส่งผลตรวจ ATK  

แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม
วันรพีรำลึก

Posted Posted in แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

ตรวจสอบรายชื่อผู้ตอบแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานพร้อมส่งผลตรวจ ATK

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

Posted Posted in แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

สรุปรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมประกวด ลงทะเบียนเข้าประกวดในวันประกวด

แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา

Posted Posted in แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

ตรวจสอบรายชื่อผู้ตอบแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและส่งพร้อมตรวจ ATK  

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๖๓

Posted Posted in แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ       

แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

Posted Posted in แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (กิจกรรมทำบุญตักบาตร และวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสดุดี) วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น ๕ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – […]

แบบตอบรับเข้าร่วมฟังการประกวดสุนทรพจน์วันพ่อแห่งชาติ
๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

Posted Posted in แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

สมัครเข้าร่วมฟังการประกวดสุนทรพจน์ ช่วงเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ “เรียงร้อยคำสอนพรแห่งพระราชา”   ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการประกวดสุนทรพจน์ ช่วงเช้า

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ได้ที่นี่

Posted Posted in แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

สามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมงานได้ตามหน่วยงานด้านล่าง ผู้บริหาร   สถาบัน/สำนัก/กอง/ศูนย์/อื่นๆ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองกลาง กองคลัง กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี สถาบันภาษา สถานีวิทยุ กองวิเทศสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์การ สถาบันสหวิทยาการดิจิตอลและหุ่นยนต์ สำนักประกันคุณภาพ […]