ประชุม

ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารรพีพัฒนศักดิ์ ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์
 
ที่ประชุมพิจารณาในวาระพิจารณาการเตรียมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 3 – 4 (เมษายน – กันยายน 2567) นอกจากนี้ยังมีการกำกับติกตามผลการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567) กำกับติดตามผลการดำเนินงานเก็บรวมรวมองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 – 2 กำกับติดตามผลการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 13 รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2567 การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 รายงานผลการดำเนินงานของชมรมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ปีงบประมาณ 2567)