ตรวจสอบรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร
จากการผ่านการทำแบบทดสอบ

รายชื่อผู้ผ่านการทำแบบทดสอบได้คะแนน 160 คะแนนขึ้นไป และได้รับเกียรติบัตร
จากการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันรพีรำลึกประจำปี 2565
 
เนื่องจากมีจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ทำให้ไม่สามารถรันเกียรติบัตรส่งผ่านทางอีเมล์ได้
จึงทำการรวบรวมไฟล์เกียรติบัตรไว้ในลิงค์นี้
รบกวนท่านตรวจสอบรายชื่อของท่านตามสถานภาพของท่าน
– นักศึกษา
– อาจารย์ บุคลากร สังกัดคณะ
– อาจารย์ บุคลากร สังกัด สำนัก / สถาบัน / กอง / ศูนย์
– บุคคลภายนอก
จากนั้นกดที่ลิงค์ไฟล์เกียติบัตรตามชื่อของท่าน
เพื่อดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ