ข่าวสาร

วันพืชมงคล ประจำปี ๒๕๖๖

วันพืชมงคล ประจำปี ๒๕๖๖

ตรงกับวันที่ ๑๗ พฤษภาคม เป็นพระราชพิธีเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจ
แก่ชาวเกษตรกร วันดังกล่าวยังถือเป็น ’วันเกษตรกร’ อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตร
ได้ระลึกถึงความสำคัญ โดยเฉพาะประชาชนทั่วไปจะได้ระลึกถึงความสำคัญของข้าว
และธัญญพืชที่มีคุณอเนกอนันต์ในการหล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตสมบูรณ์ทั้งกายใจ และเหนือสิ่งอื่นใด
เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชกรณียกิจอันเป็น
แบบอย่างด้านเกษตรกรรมแก่ราษฎรชักนำให้มีใจมั่นในการประกอบอาชีพและเป็นเหตุของความตั้งมั่น
ความเจริญไพบูรณ์ของประเทศมาโดยตลอด

แหล่งที่มา : https://www.dhr.go.th