กิจกรรมข่าวสาร

การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนิกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2566

***ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566***

สมัครได้ ที่นี่

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตระหนักถึงคุณค่าของบทเพลงพระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนิกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงมีกำหนด
จัดกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี
ของพระองค์ในฐานะองค์อัครศิลปิน และสืบสาน รักษา ต่อยอดให้บทเพลงพระราชนิพนธ์ให้เป็นที่รู้จักแก่นักศึกษาที่เป็นคนรุ่นใหม่ โดยมีรายละเอียดการประกวด ดังนี้

๑.   คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด

เป็นนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในทุกระดับ

๒.   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกวด

การประกวดแบ่งออกเป็น ๒ รอบ

๒.๑    รอบคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกจากการฟังคลิปวิดีโอของผู้สมัคร
โดยคัดเลือกให้เข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน ๑๐ คน ทั้งนี้จะประกาศผลทางเว็บไซต์งานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร http://cul.offpre.rmutp.ac.th ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๒.๒    รอบชิงชนะเลิศ ประกวดวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณอาคารเรือนหมอพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

๓.   เพลงพระราชนิพนธ์ที่ใช้ในการประกวด

๓.๑      รอบคัดเลือก ผู้เข้าประกวดร้องเพลงบังคับ คือบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ชะตาชีวิต” โดยบันทึกเป็นคลิปวิดีโอเสียงร้องพร้อมดนตรีประกอบ

๓.๒    รอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบคัดเลือก ต้องร้องเพลงพระราขนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนิกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(บทเพลงไทยหรือสากล ยกเว้นเพลง ชะตาชีวิต) จำนวน ๑ เพลง พร้อมนำเสนอที่มาและความสำคัญ ความประทับใจต่อเพลงดังกล่าวต่อคณะกรรมการตัดสิน ทั้งนี้ให้ผู้เข้าประกวดจัดส่งไฟล์เสียงดนตรี
พื้นหลัง (backing track) ให้งานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อได้รับ
การประกาศชื่อผ่านรอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๘ ฑฤศจิกายน ๒๕๖๖ ทางอีเมล acd@rmutp.ac.th

/๔.    กำหนดการ…

๔.   กำหนดการรับสมัครรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยนับจากตราประทับเวลาการส่งใบสมัครจากช่องทาง Google Forms ตามที่ประกาศบนเว็บไซต์งานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร http://cul.offpre.rmutp.ac.th

๕.   เอกสารและหลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครกรอกรายละเอียดประจำตัวผ่าน Google Forms ตามประกาศบนเว็บไซต์งานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร http://cul.offpre.rmutp.ac.th
ให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานประกอบในแบบฟอร์มรับสมัคร ได้แก่

๕.๑    สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา

๕.๒    รูปถ่ายหน้าตรง ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐x๑,๒๐๐ พิกเซล

๕.๓    ลิงค์คลิปวิดีโอบันทึกภาพแนะนำตัว บอกที่มาหรือประวัติของเพลงและร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “ชะตาชีวิต” ประกอบเสียงดนตรี โดยใช้เสียงร้องธรรมชาติ ไม่ผ่านโปรแกรมตกแต่งเสียงใดๆ โดยสามารถส่งในรูปแบบลิงค์วิดีโอบน video streaming platform เช่น YouTube, Vimeo ฯลฯ หรือลิงค์ไฟล์คลิปวิดีโอ ไฟล์สกุล .mp4 หรือ .mov ที่ฝากไฟล์บนแพลตฟอร์ม Cloud เช่น Google Drive, OneDrive, Dropbox ฯลฯ

๕.๔    กรณีที่ผู้เข้าร่วมประกวดอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ต้องมีหลักฐานยืนยันการเข้าร่วมประกวดจากผู้ปกครอง เช่น สำเนาบัตรประชาขนของผู้ปกครอง พร้อมลงนามรับรองการส่งเข้าประกวด  

๖.   เกณฑ์การให้คะแนน

๖.๑    น้ำเสียง                             ๓๐ คะแนน

๖.๒    อักขระภาษาและเทคนิคการร้อง   ๓๐ คะแนน

๖.๓    จังหวะ                              ๒๐ คะแนน

๖.๔    อารมณ์บุคลิกภาพในการนำเสนอ ๒๐ คะแนน  

๗.   รางวัล

๗.๑    รางวัลชนะเลิศ                      เงินรางวัล ๖,๐๐๐.บาท พร้อมเกียรติบัตร

๗.๒    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑        เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๗.๑    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒        เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๗.๒    รางวัลชมเชย (๓ รางวัล)           เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร