ข่าวสารผลการประกวด

ผลการประกวดบทกลอนเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง ผลการประกวดบทกลอนเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ดาวน์โหลดประกาศ

 

เกียรติบัตรสำหรับผู้ได้รับรางวัล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและอาจารย์ผู้ควบคุมการ

ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ รำลึกพระคุณแม่ 
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
นายเกียรติอนันต์ พวงพลอย
นางสาวสุปวีร์ มากดี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
นายณัฐวรรธน์ แซ่ปัก
นางสาวธีรนาฏ เกื้อสกุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 
นางสาวชาลิสา สามสี
นายธนพงศ์ ส่งสังข์

รางวัลชมเชย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
นางสาวพัทธญาดา  ชูกลิ่น
นางสาวภัณฑิรา  พงศ์สุวรรณ

รางวัลชมเชย 
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
นางสาวธนัชชา  พันธ์เผือก
นางสาวจิฑามาส อำลอย

ระดับอุดมศึกษา หัวข้อ แม่แห่งแผ่นดิน
รางวัลชนะเลิศ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายธณภัทร เหล่าสุวรรณ์
นายปรียวัฒน์ จอดนอก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นายสุภกิณห์ สังคำ
นายอุทัย พงค์สว่าง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
นางสาวศิริลักษณ์ คงแก้ว
นางสาวปนัดดา วงศ์สุวรรณ

รางวัลชมเชย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
นายธนายุทธ คำภากุล
นางสาวนันท์นภัส ภากะษัย

รางวัลชมเชย
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
นางสาวธมลวรรณ ดวงเทพ
นางสาวปุณยนุช มั่นคง

 

นักเรียนนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม

นางสาววรรณฤดี พันธ์คำ
นายชนะภพ นิ่มอนงค์
เด็กชายธิติกร บัวทองแก้ว
นายประภัทรศิลป์ ด่านวิริยะกุล
นางสาวธัญวลัย นิธิโรจน์ชลิตา
เด็กหญิงกุลจิรา วรรธนาภา
นางสาวอภิสรา คงตระการ
เด็กหญิงธนิดา เทพรักษา
นางสาวทักษยา บุญมี
นางสาวรัญชิดา ทองนาค
เด็กชายดนุพร หนูสุวรรณ
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ไกรรอด
เด็กหญิงณัฐารีย์ วันชัยนาวิน
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เขียวดี
นางสาวคุรุวัน นำแก้ว
นางสาวอภิสรา ศิริพร
นายอัฟฟาน ยาเด็น
นายกันต์ ศิริพร
นางสาวธัญชนก เขียวทอง
เด็กชายกรวิชญ์ จันทโร
นางสาวธัญวรัตม์ วิริยจารี
นางสาวอศิรวรรณ มหาวีระ
นางสาวพีรดา อภิวัฒนชัย
นางสาวเรณุกา ชูสิงห์แค
นายปีฉลอง ทองสุข
นางสาวชลธิชา เขิ่งมล
นางสาวสุริชา สีห์วงค์
นางสาวนิตยา แก้วคุณ
นางสาวลัดดาวรรณ พูลเขตรกิจ
นางสาวศิริกัลยา ประสมศรี

 

อาจารย์ผู้ควบคุมนักเรียน/นักศึกษา

นายอดุลย์ วิริยาพันธ์
นางสาวสุวิมล อ้นทอง
นางช่อแก้ว จุลนวล
นางรัศมี ชมภูศรี
นางสาวแซมบุปผา ลีละวัฒนพันธ์
นางสุภาพร ต้นกันยา
นางเกษฎา ทั่วด้าว
นายวรพล ปินะสุ
นางสาวปรัชญา กีรติวิทยากร
นายไมตรี ทั่วด้าว
นางสาวศิริมาศ ราชคม
นางสายตา นำแก้ว
นายสมศักดิ์ นำแก้ว
นายโชติวิชญ์ สุกพรหม
นายเฉลิมพงษ์ หลักคำ
นางสาวศรีสุดา คำลือ
นางสาวขนิษศรา สุทธิคง
นางวิไลลักษณ์ ตางาม
อทิตา อมรลักษณานนท์
นายวราเมษ วัฒนไชย
อาจารย์วรางคณา เทศนา
นายนันทวัฒน์ เนตรเจิรญ