หน้าแรก

ฐานข้อมูล

ข่าวสาร

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน

โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์ในระดับเขต /จังหวัด/อำเภอ/ตำบล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดโครงการชุมนุมค่ายรักษ์เล

คณะสิ่งทอฯ ทำวิจัยศึกษาการดำรงอยู่ของผ้าซิ่นตีนจก ไทยวน เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์งานหัตถกรรมทอผ้าและสืบทอดผ้าทอโบราณ

เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการฯ ใน“งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563”

คณะศิลปศาสตร์ เดินหน้าบริการวิชาการแก่สังคม การแปรรูปผลิตภัณฑ์มะรุมเชิงพาณิชย์

ราชมงคลพระนคร เปิดโรงเรือนปลูกกัญชา

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอเพื่อตอบสนองยุคดิจิทัล

ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาเชิงวิชาการ “นวัตวิถีไทยสู่ธุรกิจคหกรรมศาสตร์”

สถาปัตยฯ ราชมงคลพระนคร จัดโครงการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับเพื่อพัฒนาชุมชน ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพกิจกรรม

ประชุม / สัมมนา