หน้าแรก

ฐานข้อมูล

ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอแจ้งกำหนดการจัดงานฯ ในระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน ถึง ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานการผลิตน้ำประปา ณ โรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ตำบลปลายบาง อ.บางกรวย จังหวัดนนทบุรี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “เป็นเชฟให้ปัง ถ้าไม่ฟังก็ปังไม่ได้” และหัวข้อ “จานพื้นบ้านสู่ Top Chef”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เจ๋ง! แปรรูปเปลือกทุเรียนผง เสริมคุณค่าใยอาหารในผลิตภัณฑ์เบเกอรี

ร่วมมือไทยเบฟ พัฒนาโลโก้สินค้าบรรจุภัณฑ์ชุมชน และสร้างโมเดลผังจำลองอุทยานสวนป่าไผ่ จ.ประจวบ พัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชน

คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาระพิเศษ “ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย พบปะสภามหาวิทยาลัยและผู้แทนคณาจารย์”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “สืบสานศิลปะวัฒนธรรมตามรอยรัชกาลที่ 9”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ศึกษาดูงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง (EGAT Learning Center) จังหวัดนนทบุรี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร แสดงความยินดีกับ นายสรเลข เกียงตระกูล บัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี 2563 (สาขาสถาปัตยกรรมหลัก) THESIS OF THE YEAR AWARD 2020 รางวัลชมเชย จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมชูปถัมภ์ ร่วมกับสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โครงการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 3 “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

ภาพกิจกรรม

ทีมผู้บริหารและบุคลากร ศึกษาดูงานนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ หอประวัติศาสตร์เกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เยี่ยมชมประวัติช่างกลพระนครเหนือ-ปัจจุบัน

กองศิลปวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เครือข่าย C- อพ.สธ. ระยะ 5 ปี

ราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร

ราชมงคลพระนครสืบสาน ศาสตร์พระราชา

นิทรรศการการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ลงมือปฏิบัติจริง ณ ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง

ประชุม / สัมมนา

เข้าร่วมประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๐” ภายใต้หัวข้อเรื่อง “นวัตศิลป์ ถิ่นผ้า ในวิถีวัฒนธรรม”

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ : 2 ประจำปี 2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ อพ.สธ. – มทร.พระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครั้งที่ 3/2562

ประชุมโครงการจัดประชุมเปิดตัวนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนระดับชุมชน

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่่ 2/2562

ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันเครือข่าย C อพ.สธ.

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอพ.สธ.