หน้าแรก

ฐานข้อมูล

ข่าวสาร

มทร.พระนคร ถ่ายทอดนวัตกรรมม้วนเส้นด้ายยืน หยุดปัญหาผ้าสะท้าน ช่างทอหนองบัวลำภู ยกระดับศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

คหกรรมศาสตร์ฯ มทร.พระนคร วิจัยเปลือกทุเรียนเหลือทิ้ง พัฒนาแป้งปั้นสำหรับงานศิลปประดิษฐ์

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์พืชพันธ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นักศึกษาราชมงคลพระนคร ปิ๊งไอเดียซองเครื่องปรุงรสกินได้ ลดขยะพลาสติกเพิ่มคุณค่าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

22 พฤษภาคม วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน

โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์ในระดับเขต /จังหวัด/อำเภอ/ตำบล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดโครงการชุมนุมค่ายรักษ์เล

คณะสิ่งทอฯ ทำวิจัยศึกษาการดำรงอยู่ของผ้าซิ่นตีนจก ไทยวน เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์งานหัตถกรรมทอผ้าและสืบทอดผ้าทอโบราณ

เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการฯ ใน“งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563”

ภาพกิจกรรม

“ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งความสมบูรณ์ให้กับทะเลไทย”

คหกรรมศาสตร์…ให้สัมภาษณ์และเผยแพร่การแกะสลักผักผลไม้ ประกอบการทำวีดิทัศน์สารคดีมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทย

ราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร

ราชมงคลพระนครสืบสาน ศาสตร์พระราชา

นิทรรศการการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ลงมือปฏิบัติจริง ณ ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง

โครงการราชมงคลพระนครสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

ประชุม / สัมมนา