หน้าแรก

ข่าวสาร

ประชุม / สัมมนา

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ-มทร.พระนคร

ประชุมคณะทำงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 3 / 2560

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 2/2560

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1/2560

หารือเรื่องการทำกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ม.ราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่จ.กาญจนบุรี เตรียมรับรมช.ศึกษาธิการตรวจเยี่ยมพื้นที่

ภาพกิจกรรม

ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ ณ พื้นที่ ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน

ราชมงคลพระนคร คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อพ่อ น้อมรำลึกสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นำนักศึกษาปลูกป่า-สร้างฝายชลอน้ำ

นักศึกษาปลูกป่าแปลง 905 จ.กาญจนบุรี

ปลูกจิตสำนึกชาวมทร.พระนคร
“รักษ์ธรรมชาติ”

นักศึกษาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันธรรมชาติ
โดยการบวชป่าและสร้างฝ่ายชะลอน้ำ

กองศิลปวัฒนธรรม
นำนักศึกษาปลูกป่าสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

ราชมงคลพระนคร สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

กองศิลปวัฒนธรรม เรียนรู้วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง