หน้าแรก

ฐานข้อมูล

ข่าวสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานระบบการปลูกพืชในอาคารด้วยแสงประดิษฐ์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มอบชิ้นงานโปรเจคสาขาเครื่องกลแก่สำนักงานเขตดุสิต

มทร.พระนคร ปิ๊งไอเดีย นำขุยมะพร้าวรียูสแผ่นฝ้าเพดาน แก้ปัญหาบ้านร้อน

คณะวิทยาศาสตรฺและเทคโนโลยี มทร.พระนคร ไอเดียเจ๋ง! ผลิตนมจากถั่วดาวอินคา สำหรับผู้แพ้นมวัว

คหกรรมศาสตร์…ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดวิทยากรหลักสูตรขนมไทย ใน“โครงการส่งเสริมเครือข่ายการดำเนินงานทางวัฒนธรรม”

คหกรรมศาสตร์…ออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมไทยแก่นายแบบและนางแบบกิตติมศักดิ์ คณะทูต ใน“งานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก” ปีที่ 10

งานมหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 10

คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีพีแรม จํากัด (ชลบุรี) – ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม CSR บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะรอบชายหาด ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

เผยแพร่ผลงานวิจัย “ขนมหวาน..ลดหวาน เพื่อสุขภาพ” ผ่านรายการ ตลาดสดพระราม ๔

คหกรรมศาสตร์…ร่วมมือ TMB ใน”โครงการชุมชนคลองลัดภาชี วิถีชุมชนเมืองที่ยั่งยืน”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการบริการสังคมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัสดุศาสตร์เพื่ออาชีพ ให้กับชุมชนศรีบุญยืน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอแจ้งกำหนดการจัดงานฯ ในระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน ถึง ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรม

ทีมผู้บริหารและบุคลากร ศึกษาดูงานนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ หอประวัติศาสตร์เกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เยี่ยมชมประวัติช่างกลพระนครเหนือ-ปัจจุบัน

กองศิลปวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เครือข่าย C- อพ.สธ. ระยะ 5 ปี

ราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร

ราชมงคลพระนครสืบสาน ศาสตร์พระราชา

นิทรรศการการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ลงมือปฏิบัติจริง ณ ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง

ประชุม / สัมมนา

การประชุมคณะทํางานจัดทําแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ ๕ ปี ที่เจ็ด(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

เข้าร่วมประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๐” ภายใต้หัวข้อเรื่อง “นวัตศิลป์ ถิ่นผ้า ในวิถีวัฒนธรรม”

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ : 2 ประจำปี 2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ อพ.สธ. – มทร.พระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครั้งที่ 3/2562

ประชุมโครงการจัดประชุมเปิดตัวนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนระดับชุมชน

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่่ 2/2562

ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันเครือข่าย C อพ.สธ.