หน้าแรก

ฐานข้อมูล

ข่าวสาร

โครงการผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาดจากสมุนไพรไทย ณ บ้านวังตะเคียน จ.ราชบุรี

โครงการบริการสังคมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องในการใช้วัดสุในชีวิตประจำวัน

โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสร้างสรรค์ หลังวิกฤติ COVID-19”

โครงการการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชนคูบัว จังหวัดราชบุรี โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดแสดงบูธท่องเที่ยวสุขภาพวิถีใหม่ “กัญชา ท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ” กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 17

คหกรรมศาสตร์…จัดตกแต่งสถานที่ในงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมมือ 4 คณะ คว้า Gold Award นวัตกรรมเชิงบูรณาการ ขนม (ลด) หวานเมืองเพชรบุรี

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมฯ นำเสนอผลงานภายใต้โครงการ “ประจวบฯ เหมาะ”

ผศ.ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้ารางวัล คนบันดาลไฟ AWARDS ครั้งที่ 1

คหกรรมศาสตร์… สาธิตการจัดพานแบบไทย ในนิทรรศการ “มหาพรหมราชินี สดุดีพระพันปีหลวง”

ประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เครือข่าย c อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบริหาร ม.ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563

มทร.พระนคร จับมือธนาคารออมสิน เปิดแลนด์มาร์คสร้างไอเดียคนรุ่นใหม่ กิจกรรมการเรียนรู้ “RMUTP Grand Opening Innovation Club by GSB Startup”

ภาพกิจกรรม

กองศิลปวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เครือข่าย C- อพ.สธ. ระยะ 5 ปี

ราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร

ราชมงคลพระนครสืบสาน ศาสตร์พระราชา

นิทรรศการการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ลงมือปฏิบัติจริง ณ ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง

โครงการราชมงคลพระนครสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

ม.ราชมงคลพระนคร “ปลูกป่าในใจคน”

ประชุม / สัมมนา

เข้าร่วมประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๐” ภายใต้หัวข้อเรื่อง “นวัตศิลป์ ถิ่นผ้า ในวิถีวัฒนธรรม”

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ : 2 ประจำปี 2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ อพ.สธ. – มทร.พระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครั้งที่ 3/2562

ประชุมโครงการจัดประชุมเปิดตัวนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนระดับชุมชน

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่่ 2/2562

ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันเครือข่าย C อพ.สธ.

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอพ.สธ.