ข่าวสาร

วันครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๖

วันครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๖

ครอบครัว คือ สถาบันแรกในการดำเนินชีวิตที่มีความสำคัญ เพราะเป็นสถานที่มอบความรัก ความอบอุ่นและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่ ๑๔ เมษายน ของทุกปี เป็นวันครอบครัว ซึ่งมักจะดำเนินควบคู่ไปกับช่วงเทศกาลวันสงกรานต์