แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ได้ที่นี่

สามารถตรวจสอบรายชื่อ

ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมงานได้ตามหน่วยงานด้านล่าง

ผู้บริหาร

 

สถาบัน/สำนัก/กอง/ศูนย์/อื่นๆ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กองกลาง
กองคลัง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สำนักงานอธิการบดี
สถาบันภาษา
สถานีวิทยุ
กองวิเทศสัมพันธ์
กองสื่อสารองค์การ
สถาบันสหวิทยาการดิจิตอลและหุ่นยนต์
สำนักประกันคุณภาพ
สำนักตรวจสอบภายใน
ศูนย์จัดการความรู้
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
หน่วยงานอื่นๆ

คณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ