แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

โครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

(กิจกรรมทำบุญตักบาตร และวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสดุดี)

วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น ๕ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๔๐ น.

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย      

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับคณะ และ หน่วยงาน

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับนักศึกษา 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับหน่วยงานภายนอก 

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ตอบแบบตอบรับ “ผู้บริหาร”

ตรวจสอบรายชื่อผู้ตอบแบบตอบรับ “คณะและหน่วยงาน”

ตรวจสอบรายชื่อผู้ตอบแบบตอบรับ “นักศึกษา”

ตรวจสอบรายชื่อผู้ตอบแบบตอบรับ “หน่วยงานภายนอก”