กิจกรรม

งานศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีปีใหม่ไทยในกิจกรรม “สงกรานต์รื่นเริงไชโย หิ้วปิ่นโตถวายพระ”

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ประจำปี 2567 ภายใต้ชื่องาน “สงกรานต์รื่นเริงไชโย หิ้วปิ่นโตถวายพระ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์
 
กิจกรรมประกอบด้วยการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรม มทร.พระนครอาวุโส ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารรพีพัฒนศักดิ์ จากนั้นผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า สมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส ร่วมพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมดีฮอลล์ โดยพระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดนรนาถสุนทริการาม เจริญพระพุทธมนต์ ก่อนประธานในพิธีจะนำคณะผู้บริหารถวายจัตตุปัจจัยไทยธรรม จากนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์ผ้าคู่และสวดมาติกาบังสุกุล และฉันภัตตาหาร โดยผู้เข้าร่วมงานร่วมถวายปิ่นโตภัตตาหาร
 
จากนั้นเป็น พิธีเปิดงาน ผู้ร่วมงานรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย “การบรรเลงดนตรีไทยโดยวงฉลองขวัญสังคีต ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป พระรูปหล่อ และรดน้ำดำหัวมหาสงกรานต์ ขอพรผู้อาวุโส นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ขนมในงานสงกรานต์ “กาละแม” และ “ข้าวเหนียวแดง” โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์