กิจกรรม

งานศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการค่ายความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

งานศิลปวัฒนธรรม กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมค่ายความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สวนสัตว์เปิดเขาเขียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2567
 
นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ และความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการฟังการบรรยายเรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การเปลียนแปลงของสภาพแวดล้อมและภาวะโลกร้อน โดยวิทยากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับฟังการบรรยายสรุปโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์
 
จากนั้น นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติใน 4 กลุ่มย่อย ใน 4 หัวข้อ ประกอบด้วย
1 ความหลากหลายของพืชพรรณกับทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่เขาเขียว-เขาชมพู่
2 ทรัพยากรไทยกับงานวิจัย และพัมนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลานกับความสำคัญในระบบนิเวศ
4 ความหลากหลายของปักษาพรรณ และการจำแนกเพื่อการศึกษา
 

โครงการนี้เป็นการมีส่วนร่วมในประเด็นที่ทำให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของทรัพยากรไทยแหละ เห็นความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ทางทรัพยากรกายภาพชีวภาพและทรัพยากรภูมิปัญญา

ผู้มีส่วนร่วมในโครงการคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชและป่าไม้ นักปักศรีวิทยาผู้เชี่ยวชาญ งานด้านสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

สวัสดีผลจากการมีส่วนร่วม ทำให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ในทรัพยากรพืชศาสตร์นกสมุนไพรการพึ่งพาธรรมชาติการใช้ทรัพยากรอย่างเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของการพึ่งพาซึ่งกันและกันตามธรรมชาติ ในความหลากหลายทางชีวภาพเกิดความรักในทรัพยากรทั้งทรัพยากรกายภาพชีวภาพและภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

จากองค์ความรู้ที่ได้รับ สามารถนำมาพัฒนาปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดความรักทรัพยากร เห็นคุณค่าหวงแหนทรัพยากรแม้แต่สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ก็เป็นประโยชน์ต่อโลก ซึ่งประเทศไทยต้องการบุคลากรที่เห็นคุณค่าทรัพยากร รักและหวงแหนทรัพยากรเนื่องจากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของไทยในปัจจุบันถูกทำลายไปมาก ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม อากาศเป็นพิษ น้ำเสีย เกิดมลพิษต่างๆ ที่สำคัญเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง ทำลายชีวิตคนเป็นจำนวนมาก ประเทศไทยจึงต้องการผู้มีจิตสำนึกรักษาทรัพยากร หวงแหนทรัพยากร เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอยู่ร่วมกันของคนและทรัพยากรให้คงอยู่อย่างได้อย่างยั่งยืน