พิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพมาเป็นเวลาช้านาน เกิดจากการรวม 5 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตเทเวศร์ วิทยาเขตโชติเวช วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และวิทยาเขตพระนครเหนือจากเดิมในนามวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา มาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลซึ่งเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพ ที่แยกอิสระออกมาคือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”

 

บนพื้นที่วิทยาเขตทั้ง 4 ศูนย์ อันประกอบด้วยศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติเวช ศูนย์พณิชยการพระนคร และศูนย์พระนครเหนือ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานทั้งด้วยพื้นที่ตั้งอันมีความสำคัญในแง่ของประวัติศาสตร์ ความภาคภูมิใจที่สั่งสมอันเกิดจากบรรดาคณาจารย์และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาแห่งนี้ ทำให้ในปี 2564 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีมติให้สร้างพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ หอเกียรติยศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ นำเสนอในสามส่วนประกอบด้วย

 

หอเกียรติยศ จัดแสดงรางวัล ความสำเร็จของนักเรียนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อันเป็นสิ่งยืนยันความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติของผู้สำเร็จการศึกษา และความรู้ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ในสถาบันการศึกษาอันมีประวัติความเป็นมายาวนานแห่งนี้

 

พิพิธภัณฑ์ พื้นที่จัดแสดงโบราณวัตถุทรงคุณค่าอันเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาทิ ชิ้นส่วนสิ่งก่อสร้างจากอาคารวังรพีเดิม อุปกรณ์การศึกษา สื่อการสอนที่ใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติของนักเรียนนักศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยังได้รับความอนุเคราะห์จากราชสกุลรพีพัฒน์ มอบของใช้ส่วนพระองค์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ เพื่อจัดแสดงในหอพิพิธภัณฑ์อีกด้วย

 

หอจดหมายเหตุ จัดแสดงเอกสารโบราณที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่ประวัติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นับแต่ครั้งเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จนกลายมาเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมในวันเวลาราชการ โดยหน่วยงานสามารถทำหนังสือแจ้งความประสงค์เข้าเยี่ยมชมมายังงานศิลปวัฒนธรรม กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อทางงานศิลปวัฒนธรรมจะดำเนินการเตรียมวิทยากรนำชมพิพิธภัณฑ์ในรอบนั้น ๆ ต่อไป