งานศิลปวัฒนธรรม เตรียมจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

Posted Posted in ประชุม

ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมราชมงคลสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ประจำปี 2567 ภายใต้ชื่องาน “สงกรานต์รื่นเริงไชโย หิ้วปิ่นโตถวายพระ” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567   ที่ประชุมพิจารณามอบหมายงานหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบในการเตรียมการจัดงาน […]

ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

Posted Posted in ประชุม

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารรพีพัฒนศักดิ์ ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์   ที่ประชุมพิจารณาในวาระพิจารณาการเตรียมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม […]

การประชุมคณะทำงาน อพ.สธ.-มทร.พระนคร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

Posted Posted in ประชุม

ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.-มทร.พระนคร) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารรพีพัฒนศักดิ์ […]

ราชมงคลพระนคร เตรียมความพร้อมจัดงานสงกรานต์ “สงกรานต์รื่นเริง บันเทิงพระนคร”

Posted Posted in ประชุม

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่องาน “สงกรานต์รื่นเริง บันเทิงพระนคร” จัดโดย งานศิลปวัฒนธรรม กองกลาง โดยที่ประชุมมีการพิจารณาในวาระต่าง ๆ […]

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.–มทร.พระนคร) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

Posted Posted in ประชุม

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรมเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.–มทร.พระนคร) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ […]

ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Posted Posted in ประชุม

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมแทน ในการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งมีคณะ ๙ คณะกองศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน วิทยาลัยบริหารแห่งรัฐ และสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ […]

มทร.พระนคร ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted Posted in ประชุม

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จาก กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน กองคลัง กองศิลปวัฒนธรรม เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา […]

การประชุมหารือแนวทางการร่วมสนองพระราชพระราชดำริฯ พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช

Posted Posted in ประชุม

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธาน ในการประชุมหารือแนวทางการร่วมสนองพระราชพระราชดำริฯ พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช ในวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมม่วงม่วง ๑ […]

ประชุมบุคลากรกองศิปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Posted Posted in ประชุม

กองศิลปวัฒนธรรมจัดประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อเตรียมการดำเนินงานของกองศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖) ไตรมาสที่ ๑ – ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม […]

ประชุมคณะทำงาน อพ.สธ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

Posted Posted in ประชุม

กองศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.–มทร.พระนคร) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี. […]