การประชุม คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒

Posted Posted in ประชุม

ศิลปวัฒนธรรม จัดการประชุม คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ โดยมี ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาคำสั่ง […]

ประชุมบุคลากรครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted Posted in ประชุม

กองศิลปวัฒนธรรม จัดการประชุมบุคลากรครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยจัดการประชุมออนไลน์ โดยมี ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยการประชุมได้มีการพิจารณาเตรียมการดำเนินงานและจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – […]

ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ และหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2/2564

Posted Posted in ประชุม

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ประธานคณะกรรมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ และหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล พรหมหล้าวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมเข้าประชุม […]

การประชุม คณะกรรมการพัฒนาจัดทำแผนแม่บทโครงการอพ.สธ.

Posted Posted in ประชุม

การประชุม คณะกรรมการพัฒนาจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (อพ.สธ.-มทร.พระนคร) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ […]

ประชุมเตรียมงานวันสงกรานต์

Posted Posted in ประชุม

ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้รับมอบหมาย จาก ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ประจำปี ๒๕๖๔ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ดำเนินการประชุมโดยกองศิลปวัฒนธรรม […]

ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Posted Posted in ประชุม

ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้รับมอบหมาย จาก ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. […]

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted Posted in ประชุม

ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้รับมอบหมาย จาก ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ […]