ประชุม

มทร.พระนคร ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จาก กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน กองคลัง กองศิลปวัฒนธรรม เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวตอนรับและอธิบาย ขั้นตอน กระบวนการ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดโครงสร้างและการบริหาร ของศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา ระบบบริหารงานบุคคล รายละเอียดของกรอบอัตรากำลัง ระบบการบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน การวางแผนงบประมาณ การจัดหารายได้ แผนการประเมินความคุ้มค่าของการจัดตั้งส่วนงานภายใน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้ง ศูนย์ประสานงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.พระนคร ต่อไป

สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่