26 มิถุนายน วันสุนทรภู่

Posted Posted in ข่าวสาร

26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ พระสุนทรโวหาร (ภู่) หรือที่คนทั่วไปนิยมเรียกว่า “สุนทรภู่” นั้น เกิดในรัชกาลที่ 1 เมื่อวันที่ 26มิถุนายน พ.ศ. 2329 อาศัยอยู่ที่พระราชวังหลังกับมารดาและได้ถวายตัวเป็นข้าในกรมพระราชวังหลังตั้งแต่ยังเด็ก เป็นผู้มีฝีมือในการประพันธ์ เมื่ออายุ 21 ปีได้ออกไปหาบิดาที่เมืองแกลง และได้แต่งนิราศเมืองแกลงซึ่งนับว่าเป็นนิราศเรื่องแรกของสุนทรภู่ […]

วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก

Posted Posted in ข่าวสาร

17 มิถุนายน 2564 31 ปี แห่งวันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้ วันที่ 17 มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก (World Day to Combat Desertification and Drought) […]

วันอานันทมหิดล

Posted Posted in ข่าวสาร

  วันอานันทมหิดล ตรงกับวันที่ ๙ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  โดยปวงชนชาวไทยได้ถือเอาวันที่ ๙ มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันอานันทมหิดล” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย    พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระราชสมภพเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน […]

🌳วันสิ่งแวดล้อมโลก🌎 World Environment Day ปี 2021 / 2564

Posted Posted in ข่าวสาร

ประวัติวันสิ่งแวดล้อมโลก วันสิ่งแวดล้อมโลก ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day นั้นก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก จึงมีมติให้จัดประชุมใหญ่ที่กรุงสตอกโฮลม์ ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน 2515 โดยรัฐบาลของสวีเดนเป็นเจ้าภาพ ซึ่งเรียกการประชุมนี้ว่า “การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์” หรือ […]

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

Posted Posted in ข่าวสาร

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศ โดยคณะรัฐมนตรี กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทย ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ นำไปสู่การอนุรักษ์ และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้สืบต่อไป วันต้นไม้ประจำปีของชาติ […]

ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ภายใต้วิถีใหม่

Posted Posted in ข่าวสาร

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของสหประชาชาติ โดยร่วมกิจกรรมออนไลน์ที่บ้านได้ง่ายๆ ภายใต้วิถีใหม่ ชมวิดีทัศน์จาก กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนให้เป็นหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2564 จากกระทรวงวัฒนธรรม แล้วตอบคำถาม ให้ได้คะแนน 80% ขึ้นไป โดยนักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 ชั่วโมง […]

วันพืชมงคล

Posted Posted in ข่าวสาร

วันพืชมงคลเป็นวันหนึ่งในวันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพระราชพิธี ๒ พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีพราหมณ์ อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีสนามหลวง พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย เป็นพิธีการเพื่อความเป็น สิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกร กำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี ซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทย […]

วันฉัตรมงคล

Posted Posted in ข่าวสาร

4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล วันฉัตรมงคล (อ่านว่า ฉัด-ตระ-มง-คล) มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร จะทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก สำหรับในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นในวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม […]