ตรวจสอบรายชื่อนศ.เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ วันสงกรานต์ ประจำปี 2564
ได้มากกว่า 120 คะแนน

Posted Posted in ข่าว

รายชื่อนศ.เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ วันสงกรานต์ ประจำปี 2564 ได้ 120 คะแนนขึ้นไป ได้รับ 1 ชั่วโมงกิจกรรม

กิจกรรมออนไลน์วันสงกรานต์ประจำปี 2564

Posted Posted in ข่าว

นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 ชั่วโมง หลังจากรับชมวิดีทัศน์จบและร่วมตอบคำถามและได้คะแนนมากกว่า 80% = 120 คะแนนขึ้นไป ร่วมตอบคำถามเพื่อรับชั่วโมงกิจกรรมได้ที่นี่

ดาวโหลดแบนเนอร์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

Posted Posted in ข่าว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์วันมาฆบูชา ประจำปี 2564

Posted Posted in ข่าว

รายชื่อ นศ.เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชาได้คะแนนมากกว่า 70 คะแนน รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา – สังกัดสถาบัน_สำนัก_กอง_ศูนย์ รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา – สังกัดคณะ

วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

Posted Posted in ข่าว

วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ตรงกับวันที่ 14 มกราคม เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่งพระราชกำหนดดังกล่าวได้ให้อำนาจรัฐมนตรีฯ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอำนาจสั่งการให้สัมปทานป่าไม้สิ้นสุดลงทั้งแปลงได้ เมื่อวันที่ 14 […]