ประชุม

การประชุมคณะทำงาน อพ.สธ.-มทร.พระนคร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.-มทร.พระนคร) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารรพีพัฒนศักดิ์ ศูนย์เทเวศร์
 
ที่ประชุมพิจารณาในวาระต่างๆ เช่น พิจารณาปรับแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ 7 (1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน 2569) พิจารณาเพิ่มเติมแผนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 นอกจากนี้ยังมีการรายงานผลการสนับสนุนแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2568 ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.-มทร.พระนคร) รายงานผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการเตรียมดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567