ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ในที่ประชุมมีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ และมอบหมายหน้าที่ในแต่ละฝ่าย

ประชุมคณะทำงานโครงการอพ.สธ.
ครั้งที่ 1/ 2561

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน ในการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 16 พฤศจิกายน 2017

ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยในที่ประชุมมีการกำกับติดตามการดำเนินงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2560 (ปีงบประมาณ 2561) มีการรายงานผลรอบ 12 เดือน รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีการศึกษา 2560 รายงานผลการเสนอของบประมาณรายจ่ายและเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561

ประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ม.ราชมงคลพระนคร จัดประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุม ในที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานของกองศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) ไตรมาสที่ 1 Continue Reading →

เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต

ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี วัน… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 16 ตุลาคม 2017

ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 21 สิงหาคม 2017

ประชุมเตรียมความพร้อม

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการประชุม 1. เตรียมความพร้อม การดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 2. เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการวันรพี 3. เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 85 พรรษา ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Continue Reading →

ประชุมคณะทำงานโครงการอพ.สธ.ครั้งที่ 4/ 2560

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานและผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ เป็นรองประธาน ในการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 4/ 2560 ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. – 14.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงาน และกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. Continue Reading →