ประชุม

ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดโครงการ

กองศิลปวัฒนธรรมจัดประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมวันรพีรำลึก และกิจกรรม ๘ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการเตรียมจัดงาน ๓ งาน ด้วยกันคือ
๑. งานวันรพีรำลึก ซึ่งจะจัดในวันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมดีฮอลล์ และบริเวณลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์
๒.งานประกวด สุนทรพจน์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จัดในวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM
๓. กิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จัดในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์
ซึ่งในที่ประชุมได้มีการมอบหมายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากหลาย หน่วยงานช่วยในการจัดงานทั้ง ๓ งาน ซึ่งมีการดำเนินงานเตรียมการไปบ้างแล้วและพร้อมดำเนินจัดงานในวันจริงตามกำหนดค่ะ