การประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

Posted Posted in งานส่งเสริมและเผยแพร่ฯ

ข้อมูลคณะกรรมการตัดสินการประกวดและหลักเกณฑ์การประกวดกล่าวสุนทรพจน์และพูดฉับพลัน ห้องพิธีเปิดและห้องประกวด   ระบบลงทะเบียนผู้เข้าประกวดทั้งหมดที่นี่ ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา  ใบคะแนนคณะกรรมการระดับมัธยมศึกษา ใบคะแนน กรรมการท่านที่ 1 กล่าวสุนทรพจน์ พูดฉับพลัน ใบคะแนน กรรมการท่านที่ 2 กล่าวสุนทรพจน์ พูดฉับพลัน ใบคะแนน กรรมการท่านที่ 3 กล่าวสุนทรพจน์ […]

๑๔ พฤศจิกายน
“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

Posted Posted in ข่าวสาร

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อันกอปรด้วยพระอัจฉริยภาพ พระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลพระราชอุตสาหะวิริยะและการที่ทรงสละเวลาส่วนพระองค์แม้ในยามดึกดื่นค่ำคืนอย่างเหน็ดเหนื่อยตรากตรำ พระวรกายมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน นับตั้งแต่ที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยือนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๘ ทรงพบว่าราษฎรเดือดร้อนพืชผลเสียหายจากทั้งฝนแล้งและน้ำท่วม ทำให้ทรงเกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาทุกข์ร้อนของราษฎรอย่างฉับพลันในขณะนั้นว่า ”สมควรที่จะสร้างฝายหรือเขื่อนขนาดเล็ก (Check dams) และอ่างเก็บน้ำจำนวนมากขวางทางน้ำ เพื่อป้องกันหรือลดความรุนแรงการไหลบ่า และเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้งซึ่งเป็นการบรรเทาสภาวะแห้งแล้งได้ทางหนึ่ง” […]

กิจกรรมวันลอยกระทง

Posted Posted in กิจกรรมออนไลน์, ข่าวสาร

ขอเชิญ ส่งภาพถ่ายคู่กับกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ จะถ่ายกับคนรัก คนรู้ใจ หรือถ่ายเดี่ยวก็ได้นะคะ ส่งภาพกระทงสวยๆมาอวดกันนะคะ รอชมกระทงของเพื่อนๆ อยู่นะคะ สามารถดูคลิปวิดิโอการทำกระทงที่กองศิลปวัฒนธรรมจัดทำขึ้นได้ที่ใต้โพสต์นี้ หรือจะเป็นแบบที่ท่านทำเอง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี้  นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจำนวน ๑ ชั่วโมง (ชั่วโมงกิจกรรมจะเข้าระบบหลังจากปิดระบบกิจกรรมแล้ว ๑ สัปดาห์) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสามารถนำไปนับชั่วโมงกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมได้เช่นกันและจะได้รับเกียรติบัตรหลังร่วมกิจกรรม ผ่านทางอีเมล์ของท่านที่ได้ลงไว้ในระบบกิจกรรมออนไลน์นี้

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

Posted Posted in กิจกรรมออนไลน์, ข่าวสาร

สามารถดาวโหลดหลักเกณฑ์การประกวดได้ที่นี้ สามารถกดสมัครเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ได้ที่นี้

ประชุมคณะทำงาน อพ.สธ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

Posted Posted in ประชุม

กองศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.–มทร.พระนคร) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี. […]

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

Posted Posted in ข่าวสาร

เนื่องจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ในการนี้พระองค์ทรง ให้ความสำคัญของการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกว่ามีความสำคัญและน่าเป็นห่วงมากกว่าการปลูก และเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงงานพัฒนาชนบทของประเทศไทย โดยเฉพาะการฟื้นฟูสมดุลของธรรมชาติ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๓ กำหนดให้วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ คือ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ และต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ […]

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ ๑๓ ตุลาคม

Posted Posted in ตรวจสอบรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมออนไลน์

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี้ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร สังกัดหน่วยงาน อาจารย์ บุคลากร สังกัดคณะ นักศึกษา

กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Posted Posted in กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย กองศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ในการนี้ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล […]