ประชุม

ประชุมคณะทำงานอพ.สธ.–มทร.พระนคร ครั้งที่ 3/2565

กองศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.–มทร.พระนคร) ครั้งที่ 3/2565 วันอังคาร 5 กรกฎาคม เวลา 9:00 น. – 12:00 น. โดยมี ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม
ในที่ประชุมได้พิจารณเตรียมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 4 (1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565) สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ไตรมาส 3 (1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565) แจ้งผลการพิจารณาสนับสนุนโครงการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. – มทร.พระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2565 การเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช