ประชุม

ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ กองศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ และมอบหมายหน้าที่ในแต่ละฝ่าย ซึ่งกำหนดการจัดงานจะจัดในวันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์