ประชุม

ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดกิจกรรม
ราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๕

กองศิลปวัฒนธรรมจัดประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการจัด
โครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ กิจกรรมที่ ๕
กิจกรรมราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา
ถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
โดยมี ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้
ในที่ประชุมมีการพิจารณาเพื่อเตรียมความพร้อมและมอบหมายหน้าที่ในแต่ละฝ่าย ซึ่งในปีนี้จะมีการเคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษา จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดโสมนัสวิหาร เริ่มเคลื่อนขบวนในเวลา ๐๘.๔๐ น.