ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดโครงการ 4 โครงการ

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดกิจกรรม 4… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2018

ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรม วิทันตสาสมาธิ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการโครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรมหลักสูตร… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ 30 พฤษภาคม 2018

ประชุมเตรียมความพร้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน ณ Hanoi University

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ณ Hanoi University และแหล่งศิลปวัฒนธรรม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ที่ประชุมพิจารณาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ณ Hanoi University และแหล่งศิลปวัฒนธรรม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Continue Reading →

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานสงกรานต์ ปี 2561

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ที่ประชุมพิจารณาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย โดยที่ประชุมพิจารณามอบหมายหน้าที่ในแต่ละฝ่ายดำเนินการต่อไป

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ 28 มีนาคม 2018

ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยในที่ประชุมรายงานผลการเสนอของบประมาณรายจ่ายและเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2562 รายงานการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 มีการกำกับติดตามการดำเนินงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2560 (ปีงบประมาณ 2561) มีการรายงานผลรอบ 6 เดือน Continue Reading →

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์การจัดการความรู้ จัดโครงการบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ ในโครงการประชุมสัม… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 21 กุมภาพันธ์ 2018

ประชุมพิจารณาความร่วมมือเพื่อบูรณาการ การทำงานร่วมกัน

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน ในการประชุมพิจารณาความร่วมมือเพื่อบูรณาการ การทำงาน… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 6 กุมภาพันธ์ 2018