ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Posted Posted in ประชุม

ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้รับมอบหมาย จาก ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. […]

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted Posted in ประชุม

ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้รับมอบหมาย จาก ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ […]

เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ประชุม

เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

ประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted Posted in ประชุม

กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.ราชมงคลพระนคร จัดประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม […]

การประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการจัด โครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Posted Posted in ประชุม

กองศิลปวัฒนธรรมจัดการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดโครงการ สืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ ๑… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 22 กันยายน 2020 ตัวเล่มประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดโครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 สำหรับนักศึกษา แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม […]

ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ และหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

Posted Posted in ประชุม

กองศิลปวัฒนธรรม​จัดการประชุม คณะกรรมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ และหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 16 กันยายน 2020 เอกสารการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ ฯ  

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลป​วัฒนธรรม​และสิ่งแวดล้อมดีเด่นและผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น​ประจำปี​ 2563​ ครั้งที่​ 1​

Posted Posted in ประชุม

กองศิลปวัฒนธรรม​… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2020

ฝึกอบรม เรื่อง พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี

Posted Posted in ประชุม

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2020

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

Posted Posted in ประชุม

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2020