เตรียมพร้อมจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมพร้อมจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ในหัวข้อ “วัฒนธรรมในงานมงคล”ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 16 มกราคม 2018

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการอพ.สธ. – มทร.พระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 8 มกราคม 2018

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ในที่ประชุมมีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ และมอบหมายหน้าที่ในแต่ละฝ่าย

ประชุมคณะทำงานโครงการอพ.สธ.
ครั้งที่ 1/ 2561

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน ในการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 16 พฤศจิกายน 2017

ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยในที่ประชุมมีการกำกับติดตามการดำเนินงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2560 (ปีงบประมาณ 2561) มีการรายงานผลรอบ 12 เดือน รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีการศึกษา 2560 รายงานผลการเสนอของบประมาณรายจ่ายและเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561

ประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ม.ราชมงคลพระนคร จัดประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุม ในที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานของกองศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) ไตรมาสที่ 1 Continue Reading →

เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต

ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี วัน… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 16 ตุลาคม 2017