การประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการจัด โครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Posted Posted in ประชุม

กองศิลปวัฒนธรรมจัดการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดโครงการ สืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ ๑… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 22 กันยายน 2020 ตัวเล่มประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดโครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 สำหรับนักศึกษา แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม […]

ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ และหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

Posted Posted in ประชุม

กองศิลปวัฒนธรรม​จัดการประชุม คณะกรรมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ และหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 16 กันยายน 2020 เอกสารการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ ฯ  

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลป​วัฒนธรรม​และสิ่งแวดล้อมดีเด่นและผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น​ประจำปี​ 2563​ ครั้งที่​ 1​

Posted Posted in ประชุม

กองศิลปวัฒนธรรม​… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2020

ฝึกอบรม เรื่อง พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี

Posted Posted in ประชุม

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2020

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

Posted Posted in ประชุม

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2020

คณะอนุกรรมการ การตัดสินการประกวดการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่นและผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2562

Posted Posted in ประชุม

ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น  ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 โดยมี ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครในสาขาต่างๆ ตามเกณฑ์คุณสมบัติ และพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2562 […]