คณะอนุกรรมการ การตัดสินการประกวดการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่นและผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2562

Posted Posted in ประชุม

ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น  ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 โดยมี ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครในสาขาต่างๆ ตามเกณฑ์คุณสมบัติ และพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2562 […]

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครั้งที่ 3/2562

Posted Posted in ประชุม

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ในที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าแผนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 63 (โดยใช้งบประมาณประจำปี 2562 ไปพลางก่อน) […]

ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Posted Posted in ประชุม

ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยในที่ประชุม ได้พิจารณาเตรียมการรับการตรวจประเมิน และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง […]

ประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 9”

Posted Posted in ประชุม

บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 9” ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุม ในการนี้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง สร้างพื้นที่วัฒนธรรมมรดกร่วมอาเซียน โดย คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหาพันธุ์ เป็นผู้บรรยาย […]

ประชุมโครงการจัดประชุมเปิดตัวนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนระดับชุมชน

Posted Posted in ประชุม

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดี และบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมโครงการจัดประชุมเปิดตัวนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนระดับชุมชน ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมี นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการ สพภ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม […]

ประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2562

Posted Posted in ประชุม

กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ม.ราชมงคลพระนคร จัดประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.เจทญา […]

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่่ 2/2562

Posted Posted in ประชุม

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562  ในที่ประชุมได้สรุปการพิจารณาความร่วมมือเพื่อบูรณาการ การทำงานร่วมกันในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พร้อมให้คณะท่านร่วมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/ 2562 พร้อมด้วยเรื่องสืบเนื่องและเรื่องเพื่อพิจารณา