ประชุมเตรียมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี

Posted Posted in ประชุม

ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562   สามารถรับชมภาพได้ที่นี่

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอพ.สธ.

Posted Posted in ประชุม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการบรรยาย แนวทางการสนองพระราชดำริ อพ.สธ.-มทร.พระนคร โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ […]

ประชุมเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Posted Posted in ประชุม

ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม “ราชมงคลพระนครรวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ดูภาพได้ที่นี่

ประชุมเตรียมงาน​”วาเลนไทน์หัวใจไทย”

Posted Posted in ประชุม

ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 16 มกราคม 2019

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1-2562

Posted Posted in ประชุม

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร … โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2018

ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลครบรอบ 2 ปี วันสวรรคต

Posted Posted in ประชุม

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลครบรอบ 2 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ในที่ประชุมมีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ และมอบหมายหน้าที่ในแต่ละฝ่าย […]

ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

Posted Posted in ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๑.๑ ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ในโอกาส  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เอกสารแนบวาระที่ 1.1 ๑.๒   คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๑๑๔๔/๒๕๖๐, ๑๕๐/๒๕๖๑ และ ๒๗๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เอกสารแนบวาระที่ 1.2 […]

ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดโครงการ 4 โครงการ

Posted Posted in ประชุม

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดกิจกรรม 4… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2018