ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลครบรอบ 2 ปี วันสวรรคต

Posted Posted in ประชุม

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลครบรอบ 2 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ในที่ประชุมมีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ และมอบหมายหน้าที่ในแต่ละฝ่าย […]

ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

Posted Posted in ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๑.๑ ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ในโอกาส  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เอกสารแนบวาระที่ 1.1 ๑.๒   คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๑๑๔๔/๒๕๖๐, ๑๕๐/๒๕๖๑ และ ๒๗๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เอกสารแนบวาระที่ 1.2 […]

ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดโครงการ 4 โครงการ

Posted Posted in ประชุม

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดกิจกรรม 4… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2018

ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรม วิทันตสาสมาธิ

Posted Posted in ประชุม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการโครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรมหลักสูตร… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2018

ประชุมเตรียมความพร้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน ณ Hanoi University

Posted Posted in ประชุม

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ณ Hanoi University และแหล่งศิลปวัฒนธรรม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม […]

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานสงกรานต์ ปี 2561

Posted Posted in ประชุม

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ที่ประชุมพิจารณาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย โดยที่ประชุมพิจารณามอบหมายหน้าที่ในแต่ละฝ่ายดำเนินการต่อไป

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2561

Posted Posted in ประชุม

รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 2561 ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 28 มีนาคม 2018  

ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

Posted Posted in ประชุม

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยในที่ประชุมรายงานผลการเสนอของบประมาณรายจ่ายและเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2562 […]