ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานสงกรานต์ ปี 2561

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ที่ประชุมพิจารณาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย โดยที่ประชุมพิจารณามอบหมายหน้าที่ในแต่ละฝ่ายดำเนินการต่อไป

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ 28 มีนาคม 2018

ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยในที่ประชุมรายงานผลการเสนอของบประมาณรายจ่ายและเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2562 รายงานการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 มีการกำกับติดตามการดำเนินงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2560 (ปีงบประมาณ 2561) มีการรายงานผลรอบ 6 เดือน Continue Reading →

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์การจัดการความรู้ จัดโครงการบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ ในโครงการประชุมสัม… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 21 กุมภาพันธ์ 2018

ประชุมพิจารณาความร่วมมือเพื่อบูรณาการ การทำงานร่วมกัน

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน ในการประชุมพิจารณาความร่วมมือเพื่อบูรณาการ การทำงาน… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 6 กุมภาพันธ์ 2018

เตรียมพร้อมจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมพร้อมจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ในหัวข้อ “วัฒนธรรมในงานมงคล”ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 16 มกราคม 2018

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการอพ.สธ. – มทร.พระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 8 มกราคม 2018

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ในที่ประชุมมีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ และมอบหมายหน้าที่ในแต่ละฝ่าย

ประชุมคณะทำงานโครงการอพ.สธ.
ครั้งที่ 1/ 2561

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน ในการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 16 พฤศจิกายน 2017