รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์

Posted Posted in ข่าว

รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 63 รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรับชมวีดิทัศน์ครบรอบ 100 ปี แล้วตอบคำถามได้คะแนนมากกว่า 70 คะแนน  

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ได้ที่นี่

Posted Posted in ข่าว

สามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมงานได้ตามหน่วยงานด้านล่าง ผู้บริหาร สถาบัน/สำนัก/กอง/ศูนย์/อื่นๆ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองกลาง กองคลัง กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี สถาบันภาษา สถานีวิทยุ กองวิเทศสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์การ สถาบันสหวิทยาการดิจิตอลและหุ่นยนต์ สำนักประกันคุณภาพ สำนักตรวจสอบภายใน […]

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมชมกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ได้ที่นี่

Posted Posted in ข่าว

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ