งานส่งเสริมและเผยแพร่ฯ

การประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

ข้อมูลคณะกรรมการตัดสินการประกวดและหลักเกณฑ์การประกวดกล่าวสุนทรพจน์และพูดฉับพลัน

ห้องพิธีเปิดและห้องประกวด  

ระบบลงทะเบียนผู้เข้าประกวดทั้งหมดที่นี่ ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 

ใบคะแนนคณะกรรมการระดับมัธยมศึกษา

ใบคะแนนคณะกรรมการระดับอุดมศึกษา

กำหนดการประกวดสุนทรพจน์

ใบสมัครเข้าประกวด

ใบลงทะเบียนเข้าประกวด

หลักเกณฑ์การประกวด

หลักเกณฑ์การประกวดสุนทรพจน์ วันพ่อ ๖๕

website จับเวลา

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์

เหลือเวลาอีก 1 นาที

หมดเวลา

ป้ายหมดเวลา

ป้ายเหลือเวลา

ประกาศรับรางวัลระดับมัธยม

ประกาศรับรางวัลระดับมัธยม Powerpoint

ประกาศรับรางวัลระดับอุดม

ประกาศรับรางวัลระดับอุดม Powerpoint

ผลการประกวดระดับอุดมศึกษา