ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙

Posted Posted in ประชุม

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ กองศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ และมอบหมายหน้าที่ในแต่ละฝ่าย ซึ่งกำหนดการจัดงานจะจัดในวันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ […]

ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดโครงการ

Posted Posted in ประชุม

กองศิลปวัฒนธรรมจัดประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมวันรพีรำลึก และกิจกรรม ๘ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการเตรียมจัดงาน ๓ งาน ด้วยกันคือ ๑. งานวันรพีรำลึก ซึ่งจะจัดในวันอาทิตย์ที่ […]

ประชุมคณะทำงานอพ.สธ.–มทร.พระนคร ครั้งที่ 3/2565

Posted Posted in ประชุม

กองศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.–มทร.พระนคร) ครั้งที่ 3/2565 วันอังคาร 5 กรกฎาคม เวลา 9:00 น. – 12:00 น. โดยมี ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี […]

ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดกิจกรรม
ราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๕

Posted Posted in ประชุม

กองศิลปวัฒนธรรมจัดประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการจัด โครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมี ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ในที่ประชุมมีการพิจารณาเพื่อเตรียมความพร้อมและมอบหมายหน้าที่ในแต่ละฝ่าย […]

ประชุมคณะกรรมการกองทุนพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

Posted Posted in ประชุม

กองศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารรพีพัฒนศักดิ์ […]

ประชุมเตรียมความพร้อม
กิจกรรมวันเฉลิม

Posted Posted in ประชุม

กองศิลปวัฒนธรรมจัดประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดโครงการสืบสานประเพณีวันสำคัญ กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ครั้งที่  1 เพื่อเตรียมจัดงาน ในรูปแบบ Onsite ณ หอประชุมดีฮออล์ 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์

Posted Posted in ประชุม

กองศิลปวัฒนธรรมจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมี ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้ิมีการพิจารณาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดพิธีและมอบหมายหน้าที่

ประชุมคณะกรรมการโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ เตรียมงานวันสงกรานต์

Posted Posted in ประชุม

กองศิลปวัฒนธรรมจัดการประชุมคณะกรรมการโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทยวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.โดยวิธีการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทยและ พิจารณาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ และมอบหมายหน้าที่ในแต่ละฝ่าย