ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครั้งที่ 3/2562

Posted Posted in ประชุม

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ในที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าแผนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 63 (โดยใช้งบประมาณประจำปี 2562 ไปพลางก่อน) […]

ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Posted Posted in ประชุม

ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยในที่ประชุม ได้พิจารณาเตรียมการรับการตรวจประเมิน และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง […]

ประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 9”

Posted Posted in ประชุม

บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 9” ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุม ในการนี้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง สร้างพื้นที่วัฒนธรรมมรดกร่วมอาเซียน โดย คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหาพันธุ์ เป็นผู้บรรยาย […]

ประชุมโครงการจัดประชุมเปิดตัวนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนระดับชุมชน

Posted Posted in ประชุม

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดี และบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมโครงการจัดประชุมเปิดตัวนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนระดับชุมชน ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมี นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการ สพภ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม […]

ประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2562

Posted Posted in ประชุม

กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ม.ราชมงคลพระนคร จัดประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.เจทญา […]

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่่ 2/2562

Posted Posted in ประชุม

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562  ในที่ประชุมได้สรุปการพิจารณาความร่วมมือเพื่อบูรณาการ การทำงานร่วมกันในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พร้อมให้คณะท่านร่วมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/ 2562 พร้อมด้วยเรื่องสืบเนื่องและเรื่องเพื่อพิจารณา

ประชุมเตรียมงานแห่เทียนพรรษา ปี 2562

Posted Posted in ประชุม

ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการประชุม เตรียมงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ภาพกิจกรรม

ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันเครือข่าย C อพ.สธ.

Posted Posted in ประชุม

บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันเครือข่าย C อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม AB 01 ชั้น 10 ตึก KX – Knowledge Exchange […]

ประชุมเตรียมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี

Posted Posted in ประชุม

ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562   สามารถรับชมภาพได้ที่นี่

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอพ.สธ.

Posted Posted in ประชุม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการบรรยาย แนวทางการสนองพระราชดำริ อพ.สธ.-มทร.พระนคร โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ […]