ประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

Posted Posted in ประชุม

กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ม.ราชมงคลพระนคร จัดประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ […]

เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต

Posted Posted in ประชุม

ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2017

ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

Posted Posted in ประชุม

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2017

ประชุมเตรียมความพร้อม

Posted Posted in ประชุม

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการประชุม 1. เตรียมความพร้อม การดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 2. เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการวันรพี 3. เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 85 พรรษา […]

ประชุมคณะทำงานโครงการอพ.สธ.ครั้งที่ 4/ 2560

Posted Posted in ประชุม

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานและผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ เป็นรองประธาน ในการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 4/ 2560 ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. – 14.30 […]

ประชุมเตรียมการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย

Posted Posted in ประชุม

  ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน ประชุมเตรียมการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 – […]

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแห่เทียนพรรษา

Posted Posted in ประชุม

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการ ชั้น ๔ อาคารเอนกประสงค์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ในวันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร […]

กองศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมคณะกรรมการสารรักษ์วัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2560

Posted Posted in ประชุม

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสารรักษ์วัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ที่ประชุมพิจารณาเตรียมจัดทำวารสารสารรักษ์วัฒนธรรม ปีที่ 12 ฉบับที่ 20 รวบรวมกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพิจารณามอบหมายกองบรรณาธิการภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษจัดทำเนื้อหาต้นฉบับต่อไป