ประชุม

ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้รับมอบหมาย จาก ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี
ดำเนินการประชุมโดยกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทร.พระนคร
ในการนี้ ที่ประชุมมีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ และหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย พิจารณาผลการประเมินการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามแผนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแนวทางแก้ไขปรับปรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พิจารณาการจัดทำแผน
พิจารณาการเตรียมการดำเนินงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายงานผลการตรวจประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับมหาวิทยาลัยและมีการกำกับติดตามการดำเนินงาน

ภาพกิจกรรม