ประชุม

การประชุม คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒

ศิลปวัฒนธรรม จัดการประชุม คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๓๐ โดยมี ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล เป็นประธาน
ในการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พิจารณาแผนการบันทึกองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)
พิจารณาการเสนอโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
พิจารณาการผลิตสื่อบันทึกองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
รายงานผลการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ – ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ )
กำกับติดตามและเตรียมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม