ประชุม

การประชุม คณะกรรมการพัฒนาจัดทำแผนแม่บทโครงการอพ.สธ.

การประชุม

คณะกรรมการพัฒนาจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (อพ.สธ.-มทร.พระนคร) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี

เอกสารประกอบการประชุม

ภาพการประชุม