ประชุม

ประชุมเตรียมงานวันสงกรานต์

ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้รับมอบหมาย จาก ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ประจำปี ๒๕๖๔ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ดำเนินการประชุมโดยกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทร.พระนคร
ในการนี้ ที่ประชุมมีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ ในแต่ละฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
https://www.facebook.com/rmutpculdiv/posts/3899201340172537