ประชุม

ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ และหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2/2564

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ประธานคณะกรรมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ และหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล พรหมหล้าวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมเข้าประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระที่สำคัญ เช่น เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วาระเรื่องเพื่อทราบ การรายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ และหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฯ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ การดำเนินการด้านข้อมูลและเอกสารประกอบการดำเนินการจัดตั้ง (เพิ่มเติม) การดำเนินงานด้านการจัดทำนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ และหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฯ (ชั่วคราว) และวาระเรื่องเพื่อพิจารณา มีวาระเร่งด่วนพิจารณารูปแบบการนำเสนอและจัดแสดงข้อมูลในนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ และหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเบื้องต้น ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของวังรพีพัฒน์ พระประวัติและพระกรณียกิจของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ฯ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณนิทรรศการ 3H ชั้น ๑ อาคารกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์เทเวศร์ ซึ่งเป็นวันเดียวกับการประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ฯ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในโอกาสวันรพีรำลึก ประจำปี ๒๕๖๔