ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันรพีรำลึก ปี 2564

Posted Posted in ตรวจสอบรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันรพีรำลึกที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ได้ที่นี้  นักศึกษา จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย 3 ชั่วโมง แบบประเมินกิจกรรม

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2564

Posted Posted in ตรวจสอบรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ได้ที่นี้    นักศึกษา จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย 1 ชั่วโมง

ตรวจสอบรายชื่อผู้ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

Posted Posted in ตรวจสอบรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ร่วมกิจกรรมทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ รายชื่อนักศึกษา สรุปยอดนักศึกษา รายชื่อผู้บริหาร สรุปยอดผู้บริหาร รายชื่ออาจารย์ สรุปยอดอาจารย์ รายชื่อบุคลากร สรุปยอดบุคลากร สรุปยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด รายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ได้รับเกียรติบัตร แบบประเมิน   นักศึกษา จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย 3 ชั่วโมง หากท่านไม่มีรายชื่อ หรือไม่ได้รับประกาศนียบัตร หรือประกาศนียบัตรไม่มีชื่อ […]

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์วันวิสาขบูชา ได้ที่นี่

Posted Posted in ตรวจสอบรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมออนไลน์

รายชื่อ นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์วันวิสาขบูชา 2564

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา

Posted Posted in ตรวจสอบรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมออนไลน์

ที่เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ วันสงกรานต์ ประจำปี 2564 ที่ได้คะแนน 120 คะแนนขึ้นไป รายชื่อนศ.เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ วันสงกรานต์ ประจำปี 2564 ได้ 120 คะแนนขึ้นไป ได้รับ 1 ชั่วโมงกิจกรรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์วันมาฆบูชา ประจำปี 2564

Posted Posted in ตรวจสอบรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมออนไลน์

รายชื่อ นศ.เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชาได้คะแนนมากกว่า 70 คะแนน รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา – สังกัดสถาบัน_สำนัก_กอง_ศูนย์ รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา – สังกัดคณะ

รายชื่อบุคลากรและนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Online เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2563

Posted Posted in ตรวจสอบรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมออนไลน์

    รายชื่อ นักศึกษา รายชื่อ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร บุคคลภายนอก แบบประเมิน