ศูนย์การจัดการความรู้ จัดโครงการเรื่องการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM)

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน เรื่อง “การจัดการความรู้รายบุคคล” เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมกรมหลวงฯ ชั้น 6 อาคารเรียนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์ ราชมงคลพระนคร โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมภายในโครงการมีรายละเอียด ดังนี้ มีการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม เรื่อง “การจัดการความรู้รายบุคคล” Continue Reading →

กิจกรรม KM เรื่อง การอัพโหลดข้อมูลลงเว็บไซต์

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ภายในกองศิลปวัฒนธรรม เรื่อง การอัพโหลดข้อมูลลงเว็บไซต์ ทำการถ่ายทอดองค์ความรู้โดย น.ส.นวลพรรณ จำปาเทศ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เอกสารประกอบการอบรม

การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม

การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม

โครงการการจัดการความรู้:จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ”วาเลนไทน์หัวใจไทย”

โครงการการจัดการความรู้:จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ”วาเลนไทน์หัวใจไทย”

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์การจัดการความรู้ จัดโครงการบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2018

จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ “วัฒนธรรมในงานมงคล”

ม.ราชมงคลพระนคร ถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างสำนึกรักษ์วัฒนธรรมไทยในโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 5 กุมภาพันธ์ 2018

เตรียมพร้อมจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ในหัวข้อ “วัฒนธรรมในงานมงคล”

อบรมการจัดทำเว็บไซต์
การจัดการความรู้

บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมอบรมการจัดทำเว็บไซต์ การจัดการความรู้ จัดโดย ศูนย์จัดการความรู้ร่วมกับสำนักวิทยบริการ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง Learning ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

โครงการการจัดการความรู้ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “ทำดีถวายพ่อ ตามรอยพระราชา”

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ การจัดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “ทำดีถวายพ่อ ตามรอยพระราชา” เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ “การสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยกันจรรโลงศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่  การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม จะทำให้เกิดผู้สืบทอดและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อปวงชนชาวไทย Continue Reading →

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กองศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการการบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10 “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Knowledge Managerment to Learning Organization : KM to LO) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Continue Reading →