ทำเนียบผู้ดูแล KM

12
ชื่อ : นวลพรรณ
นามสกุล : จำปาเทศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
E-mail : hippeetakky_99@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : 084-3291099
Ratana
ชื่อ : นางรัตนา
นามสกุล : ดิสสระ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : Rattana.s@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 086-0555529