กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน ปี 2563

กองศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน กองศิลปวัฒนธรรม มี 2 เรื่อง ดังนี้
๑. การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมออนไลน์

๒. การทำแบบประเมินผลออนไลน์

ซึ่งถ่ายทอดองค์ความรู้โดย น.ส.นวลพรรณ จำปาเทศ        นักวิชาการโสตทัศนศึกษา