อบรมการจัดทำเว็บไซต์
การจัดการความรู้

บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมอบรมการจัดทำเว็บไซต์ การจัดการความรู้
จัดโดย ศูนย์จัดการความรู้ร่วมกับสำนักวิทยบริการ
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้อง Learning ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร